Επίλυση Προβλήματος

Σηµαντικό ρόλο στην επίλυση προβλήματος στα Μαθηματικά & τις Φυσικές Επιστήμες διαδραματίζουν η εννοιολογική κατανόηση του προβλήματος, αλλά και οι αναπαραστάσεις που δημιουργούν οι μαθητές, εσωτερικές και εξωτερικές. Τα προβλήματα πρέπει να είναι ρεαλιστικά και να αναφέρονται στις καθημερινές εμπειρίες των μαθητών. Στη στρατηγική επίλυσης προβλημάτων η προσοχή συγκεντρώνεται στη μέθοδο επίλυσης του προβλήματος. Αν το σχηματοποιούσαμε με μια εξίσωση, τότε θα είχαμε:

Μέθοδος + Απάντηση = Επίλυση

Η επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής είναι μέρος της επίλυσης ενός προβλήματος. Η βαθύτερη κατανόηση και χρήση διαφορετικών στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων βοηθά αφενός στην απλοποίηση και κατανόηση τους και αφετέρου στη διεύρυνση των δεξιοτήτων των παιδιών-λυτών. 
                                                      
Παράδειγμα:
 
 
Βήματα:
1. Κατανόηση και διερεύνηση του προβλήματος;
2. Επιλογή στρατηγικής
3. Λύση του προβλήματος, σύμφωνα με τη στρατηγική που επιλέχτηκε
4. Επαλήθευση του προβλήματος