Η έννοια της "Σύγκρισης"

Η "σύγκριση" θεωρείται μία από τις πιο βασικές γνωστικές λειτουργίες του ατόμου. Αφορά τη συστηματική παρατήρηση και αυτόματη διάκριση ομοιοτήτων & διαφορών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αντικειμένων, σχημάτων, προσώπων και γεγονότων, λαμβάνοντας υπόψη ένα ή περισσότερα κριτήρια (χρώμα, μέγεθος, είδος σχήματος, θέση παρατήρησης, αριθμό, κτλ).

Η διαφοροποιημένη εξάσκηση βοηθά τα (προ)νήπια να εσωτερικεύσουν τη διαδικασία πολύπλοκων συγκρίσεων από πολύ νωρίς.