Πρόγραμμα φυσικο-επιστημονικού γραμματισμού

Πρόγραμμα φυσικο-επιστημονικού γραμματισμού

ΣΚΟΠΟΣ
Διερεύνηση του φυσικού κόσμου μέσα από το πείραμα & τις επιστημονικές διαδικασίες
Προαγωγή κριτικής και δημιουργικής σκέψης
ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ
(Προ)νήπια 3-5 χρονών
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 ώρα/εβδ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Θεωρητική βάση: πειράματα φυσικής, χημείας & βιολογίας με έμφαση σε αυτορρυθμιζόμενες και συνεργατικές διαδικασίες
Περιεχόμενο: καθοδηγούμενη ανακάλυψη, παρατήρηση φυσικών φαινομένων, κονστρουκτιβισμός.