Προγράμματα Διάχυσης

Προγράμματα Διάχυσης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1. Εκπαίδευση Αξιών
2. Φιλοσοφία για μικρά παιδιά
3. Δημιουργική Σκέψη
4. Οπτικοκινητική Αντίληψη
5. Συγκέντρωση-Προσοχή
6. Οπτική/Ακουστική/Λειτουργική Μνήμη
7. Προφορική Έκφραση
8. Φωνητική/Φωνολογική Επίγνωση
9. Αρχαία Ελληνικά
ΣΚΟΠΟΣ
 - ανάπτυξη συναισθηματικής & κοινωνικής νοημοσύνης
 - ανάπτυξη αφηρημένης σκέψης, συνεργασίας & επιχειρηματολογίας
 - καλλιέργεια φαντασίας & κριτικής σκέψης
 - ενίσχυση εκλεπτυσμένης κίνησης
 - ενίσχυση προσοχής, διατήρηση συγκέντρωσης
 - ενίσχυση ανάκλησης εικόνων, ήχων, λέξεων & μνημόνια
 - ανάπτυξη αφηγηματικού/περιγραφικού λόγου, λεξιλόγιο
 - συνειδητοποίηση γλωσσικών ήχων & τρόπου άρθρωσης φθόγγων 
 - λεξιλόγιο, ετυμολογία, οικογένειες λέξεων, μετρική, αισθητική
ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ
                      
 
 
(προ)νήπια
3-6 χρονών

Οι παραπάνω κατηγορίες δεν συνιστούν αυτόνομα προγράμματα παρέμβασης με διακριτό διδακτικό χρόνο, ΑΛΛΑ διαχέονται και εντάσσονται κάθε φορά στα βασικά προγράμματα της προσχολικής ηλικίας κατ΄επιλογή, και σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδιών.