Με ποιες δεξιότητες πρέπει να εφοδιαστεί το παιδί μου στον 21ο αιώνα;

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο (2006/962/ΕΚ), στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης οι μαθητές καλούνται να έχουν αποκτήσει

βασικές δεξιότητες

  • προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στη μητρική και ξένη γλώσσα
  • εφαρμογής της μαθηματικής σκέψης στην επίλυση προβλημάτων καθημερινής ζωής
  • παρατήρησης και εξήγησης του φυσικού κόσμου

οριζόντιες (εγκάρσιες) δεξιότητες

  • ψηφιακής αναζήτησης/επεξεργασίας/κοινοποίησης πληροφοριών της τεχνολογίας
  • οργάνωσης και παρακολούθησης της ατομικής και συλλογικής μάθησης (μεταγνώση)
  • διαπροσωπικής και διαπολιτισμικής συμμετοχής στην κοινωνική ζωή και την επίλυση συγκρούσεων
  • ανάληψης πρωτοβουλίας & μετατροπής ιδεών σε επιχειρηματικές δράσεις μέσα από δημιουργικότητα, καινοτομία και διαχείριση κινδύνου
  • έκφρασης ιδεών, εμπειριών και συναισθημάτων μέσα από τις τέχνες