Πώς καλλιεργούνται οι κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες του παιδιού μου, όταν το Κέντρο σας ασχολείται κυρίως με την προαγωγή της νόησης-μάθησης;

Η ποικιλία των προγραμμάτων μας μπορεί να στοχεύει στην εξάσκηση (μετα)γνωστικών λειτουργιών, δεξιοτήτων και στρατηγικών του παιδιού, αλλά η όλη διεξαγωγή των μαθησιακών δραστηριοτήτων γίνεται σε μικρές ομάδες (3-5 ατόμων), όπου τα μέλη ακολουθούν ένα κοινό σύστημα κανόνων, επικοινωνούν άμεσα μεταξύ τους, αλληλεπιδρούν δυναμικά διαμέσου ενός έμπειρου coach, αξιοποιώντας το παιχνίδι ρόλων, τη συζήτηση, τη σωματική έκφραση-κίνηση, τη μουσική, τις νέες τεχνολογίες, τις φανταστικές ή αληθινές ιστορίες, κτλ. 

Η ανάπτυξη λοιπόν συναισθηματικών (π.χ. αυτογνωσία, αυτοπειθαρχία, διαχείριση συναισθημάτων & στρες, κτλ) & κοινωνικών (π.χ. επικοινωνία, διαπραγμάτευση-άρνηση, ενσυναίσθηση, συνεργασία, κτλ) δεξιοτήτων διαχέεται σ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων μας. Στην περίπτωση που προκύψουν ζητήματα που βάζουν σε κίνδυνο τη λειτουργία και συνοχή της ομάδας, τότε υπάρχουν διαθέσιμες βραχύχρονες δράσεις-παρεμβάσεις για αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων.