Πρόγραμμα Γνωστικής Εκπαίδευσης

 

Πρόγραμμα Γνωστικής Εκπαίδευσης

ΣΚΟΠΟΣ
 Επιτάχυνση/Ενδυνάμωση βασικών γνωστικών λειτουργιών
 Βελτίωση εσωτερικών κινήτρων & αναπαραστασιακής σκέψης      
 Ενίσχυση μαθησιακής ετοιμότητας
 ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ
 
(Προ)νήπια 3-5 χρονών
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
 
2 ώρες/εβδ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Δομή: 8 θεματικές ενότητες
Θεωρητική βάση: γνωστικο-εξελικτική θεωρία (Piaget), κοινωνικο-πολιτισμική θεωρία (Vygotsky), θεωρία του συντελεστικού εμπλουτισμού (Feuerstein).
Περιεχόμενο: αυτορρύθμιση, απο-εγωκεντρισμός, συγκρίσεις, ταξινόμηση, έννοια του αριθμού, κανονικότητες/μοτίβα, οπτική/ακουστική διάκριση, γραφοκινητικός συντονισμός, μετασχηματισμοί, (α)συμμετρία