Σχολική Ηλικία

Πρόγραμμα γλωσσικού γραμματισμού ΣΚΟΠΟΣ Διάκριση κειμενικών ειδών - πολυγραμματισμοί  Ανάπτυξη στρατηγικών κυριολεκτικής, συνεπαγωγικής, κριτικής &…
Πρόγραμμα φυσικο-μαθηματικού γραμματισμού ΣΚΟΠΟΣ Ανάπτυξη συλλογιστικής ικανότητας & (προ)μαθηματικής/αναλυτικής σκέψης Προαγωγή επίλυσης προβλήματος & &…
Το κέντρο μας, μεταξύ άλλων, παρακινεί τα παιδιά (κυρίως του δημοτικού) να συμμετέχουν ατομικά ή…
Πρόγραμμα δεξιοτήτων μελέτης ΣΚΟΠΟΣ Οργάνωση της μελέτης Διευθέτηση συμπεριφοράς στην τάξη Απομνημόνευση & οργάνωση πληροφοριών …
Πρόγραμμα κοινωνικών δεξιοτήτων ΣΚΟΠΟΣ Προσδιορισμός & έκφραση συναισθημάτων Ανάπτυξη (μη) λεκτικής επικοινωνίας Προαγωγή αυτοεκτίμησης Βελτίωση…
Πρόγραμμα διαχείρισης άγχους ΣΚΟΠΟΣ Σύνδεση συναισθημάτων με τρόπο σκέψης & συμπεριφοράς Εφαρμογή δεξιοτήτων συναισθηματικής ανθεκτικότητας…