Εκπαιδευτικοί στόχοι

Οι εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες & δράσεις περιλαμβάνουν

 • Ανίχνευση των (μετα)γνωστικών στρατηγικών μάθησης, κλίσεων, αναγκών και κινήτρων του παιδιού

 • Προαγωγή της μαθησιακής ετοιμότητας και προσαρμογής του παιδιού στις ακαδημαϊκές απαιτήσεις του σχολείου, καθώς και της καθημερινής ζωής του

 • Κινητοποίηση όλων των προσωπικών πόρων (γνωστικών, ηθικών, συναισθηματικών, ψυχοκοινωνικών) του παιδιού σε κοινότητες μάθησης

 • Ισόρροπη ολόπλευρη ενίσχυση των υπαρχουσών δυνατοτήτων και πολλαπλών νοημοσυνών του παιδιού

 • Ενδυνάμωση βασικών γνωστικών λειτουργιών του παιδιού γενικά-ειδικά (σε σχέση με τα μαθήματα του σχολείου)

 • Ενδυνάμωση βασικών ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού

 • Ανάπτυξη στοχευμένων δεξιοτήτων αναγνωστικού, μαθηματικού και φυσικοεπιστημονικού γραμματισμού

 • Εξοικείωση του παιδιού με τις δυνατότητες και εφαρμογές των νέων τεχνολογιών

 • Διευκόλυνση της μετάβασης του παιδιού από την πειραματική μελέτη του φυσικού κόσμου στην κατάκτηση της επιστημονικής γνώσης

 • Διευκόλυνση της μετάβασης του παιδιού από την επίλυση προβλημάτων καθημερινής ζωής στην κατάκτηση της μαθηματικής γνώσης

 • Συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των αλλαγών στη μαθησιακή πορεία του παιδιού.