Πιστοποίηση

Η παιδαγωγική-διδακτική αποτελεσματικότητα (effectiveness) των προσφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρέμβασης του Κέντρου μας είναι τεκμηριωμένη και πιστοποιημένη όσον αφορά

  1. το περιεχόμενο (κατά πόσο τα παιδιά μαθαίνουν αποδοτικά),
  2. το βαθμό ανταπόκρισης (κατά πόσο καλύπτονται οι ανάγκες των παιδιών και πόσο γρήγορα συμβαίνει αυτό)  
  3. την καταλληλότητα και χρηστικότητα των χρησιμοποιούμενων μέσων και υλικών,

από ελληνικά και διεθνή ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα, καθώς και από αναγνωρισμένους φορείς αξιολόγησης της ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών, πολιτικών και προγραμμάτων παρέμβασης (International Assessment of Educational Progress-IAEP, The What Works Clearinghouse, κ.ά).

Τέλος, οι επιμέρους εκπαιδευτικές μας δράσεις είναι

  • αναπτυξιακά κατάλληλες
  • δυναμικές και εξελίξιμες
  • έγκυρες και επιστημονικά άρτιες
  • συμβατές με τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις του ελληνικού σχολείου