Ταυτότητα

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Δεξιοτήτων «Προχωρώ» προσφέρει καθολικά προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης και παρέμβασης σε δομημένες ομάδες παιδιών προσχολικής, σχολικής και πρώιμης εφηβικής ηλικίας, ακολουθώντας μια ολιστική, ομαδοκεντρική και βιοπαιδαγωγική προσέγγιση της μάθησης.

Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται στο γενικό μαθητικό πληθυσμό υποχρεωτικής εκπαίδευσης, χωρίς απαραίτητα να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, και, μέσα από τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων (ικανοτήτων) των παιδιών, είναι σχεδιασμένα να συμβάλλουν στην εδραίωση εκείνων των δεξιοτήτων (νοητικών, ηθικών, ψυχοκοινωνικών, πρακτικών, κτλ), στρατηγικών και στάσεων που θα βοηθήσουν τόσο στη σχολική απόδοση όσο και στην κοινωνική και, αργότερα, επαγγελματική ζωή τους.