Πρόγραμμα φυσικο-μαθηματικού γραμματισμού

Πρόγραμμα φυσικο-μαθηματικού γραμματισμού

ΣΚΟΠΟΣ
Ανάπτυξη συλλογιστικής ικανότητας & (προ)μαθηματικής/αναλυτικής σκέψης
Προαγωγή επίλυσης προβλήματος & & λήψης απόφασης
Παρατήρηση/Εξήγηση φυσικού κόσμου μέσα από το πείραμα
Απόκτηση επιστημονικού τρόπου σκέψης & αντιμετώπισης πραγματικών καταστάσεων
ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ
 
Παιδιά  
6-13 χρονών
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
 
1 ώρα /εβδ
(εναλλάξ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Περιεχόμενο: ευρετικές στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων καθημερινής ζωής, έλεγχος ορθότητας, πειράματα
Μεθοδολογία:  διαφοροποιημένη διδασκαλία, καθοδηγούμενη ανακάλυψη, κονστρουκτιβισμός.