Καλές Πρακτικές

Τα Οπτικά Μαθηματικά χρησιμοποιούν την οπτικοποίηση ως μια αφαιρετική διαδικασία και κάνουν χρήση του νοητικού σχήματος…
Η πειραματική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών ασκεί τα παιδιά στον επιστημονικό τρόπο σκέψης, ώστε μέσα…
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) συνδράμουν καταλυτικά στην διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, αφού αξιοποιούν…
Σηµαντικό ρόλο στην επίλυση προβλήματος στα Μαθηματικά & τις Φυσικές Επιστήμες διαδραματίζουν η εννοιολογική κατανόηση…
Η "σύγκριση" θεωρείται μία από τις πιο βασικές γνωστικές λειτουργίες του ατόμου. Αφορά τη συστηματική…
Ασυνήθιστες χρήσεις αντικειμένων Εξηγούμε την άσκηση στα (προ)νήπια ως εξής: "Μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε τα διάφορα…
Με τη "σωματική έκφραση", τα (προ)νήπια προσπαθούν να διερευνήσουν τις δυνατότητες και τα όρια του…
Στρατηγική της Μορφολογικής Ανάλυσης Η στρατηγική αυτή αφορά την ανάλυση μιας άγνωστης λέξης στα επιμέρους…
Οι συνεπαγωγές (συμπερασμοί) αφορούν τα άρρητα ή υπόρρητα πληροφοριακά στοιχεία που καλείται να αποσπάσει ο…
Αρκετοί μαθητές (συγγραφείς) δεν διαθέτουν πολύ χρόνο στην προετοιμασία και το σχεδιασμό του κειμένου και…